Valpar

födda 23/4-2023

2 hanar, 1 tik

White Clownes
Jenny Palmkvist
Viskafors, Sverige
+46 735 24 12 30, jpalmkvist77@gmail.com